دسترسی سریع

3

3

10_1

شبکه های اجتماعی

 

کمیته اجرائی

کمیته اجرائی اولین همایش ملی " اقتصاد، مديريت و مهندسی مالی با تاکيد بر توليد، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها"

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

سمت

دکتر هیرو عیسوی

دانشگاه آفاق ارومیه

دبیر اجرایی

دکتر رضا محمد پور

دانشگاه آفاق ارومیه

دبیر علمی

دکتر حجت قلی زاده

دانشگاه آفاق ارومیه

معاون آموزشی و پژوهشی

مهندس هادی نیکزاد

دانشگاه آفاق ارومیه

دبیرخانه همایش

دکتر عباس مکرم

دانشگاه آفاق ارومیه

کارشناس پژوهش

مهندس مجتبی اسماعیلی

دانشگاه آفاق ارومیه

کارشناس انفورماتیک

مهندس حسین گل صنم لو

دانشگاه آفاق ارومیه

گرافیست

 

 

سایر همکاران

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مهندس علی شهری

دانشگاه تبریز

ندا طایفه آقا رضالو

دانشگاه آفاق ارومیه

کمال احمدپور

دانشگاه آفاق ارومیه

ابراهیم اصغرپور

دانشگاه آفاق ارومیه

نسرین سلیمانی

دانشگاه آفاق ارومیه

ندا اقدسی

دانشگاه آفاق ارومیه


پویا بارمان ویسی

دانشگاه آفاق ارومیه