دسترسی سریع

3

3

10_1

شبکه های اجتماعی

 

کمیته علمی

کمیته علمی اولین همایش ملی " اقتصاد، مديريت و مهندسی مالی با تاکيد بر توليد، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها"

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مرتبه

دکتر رضا محمدپور

دانشگاه آفاق ارومیه

استادیار

دکتر هیرو عیسوی

دانشگاه آفاق ارومیه

استادیار

دکتر سکینه سجودی

دانشگاه تبریز

استادیار

دکتر پرویز محمدزاده

دانشگاه تبریز

استاد

دکتر محمد فاریابی

دانشگاه تبریز

دانشیار

دکتر وحید کفیلی

دانشگاه اراک

استادیار

دکتر محسن مهرآرا

دانشگاه تهران

استاد

دکتر قهرمان عبدلی

دانشگاه تهران

استاد

دکتر سجاد برخورداری دورباش

دانشگاه تهران

استادیار

دکتر وحید ماجد

دانشگاه تهران

استادیار

دکتر محمدباقر بهشتی

دانشگاه تبریز

استاد

دکتر محمد کلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان

استادیار

دکتر سمیه رزاقی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

استادیار

دکتر ابراهیم رضائی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

دانشیار

دکتر محسن نظری

دانشگاه تهران

دانشیار

دکتر وحید ناصحی فر

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشیار

دکتر محمدحسن قلیزاده

دانشگاه گیلان

دانشیار

دکتر محمد نوع پسند

دانشگاه گیلان

استادیار

دکتر داوود موذن

دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

استادیار

دکتر طهمورث حسنقلیپور

دانشگاه تهران

استاد

دکتر مجتبی امیری

دانشکاه تهران

دانشیار

دکتر رحیم اسفیدانی

دانشگاه تهران

استادیار

دکتر منیژه حقیقی نسب

دانشگاه الزهرا

دانشیار

دکتر محمد اعرابی

دانشگاه علامه طباطبایی

استاد

دکتر گرجی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

استادیار

دکتر حسن نظری

دانشگاه آفاق ارومیه

استادیار

دکتر محمد سلیمانی

دانشگاه آفاق ارومیه

استادیار

دکتر علی زبردست

دانشگاه آفاق ارومیه

استادیار

دکتر رحیم عابدی

دانشگاه ارومیه

استادیار

دکتر توحید کاظمی

دانشگاه الزهرا

استادیار

دکتر حبیب ولیزاده

دانشگاه آفاق ارومیه

استادیار

دکتر احمد عزتی

دانشگاه آفاق ارومیه

استادیار

دکتر مرتضی پیری

دانشگاه ارومیه

استادیار

دکتر یوسف پاشازاده

دانشگاه ارومیه

استادیار

دکتر پرویز پیری

دانشگاه ارومیه

دانشیار

دکتر حسن حیدری

دانشگاه ارومیه

استاد

دکتر پری چالاکی

دانشگاه ارومیه

استادیار

دکتر رحیم دباغ

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشیار