تمدید مهلت ارسال مقالات
1400/07/03

بنا بر تصمیم اتخاذ شده در دبیرخانه همایش مهلت ارسال مقالات تا تاریخ  1400.8.15 تمدید شد .