سوالات متداول
ردیف عنوان سوالات دریافت پاسخ
1 من با ثبت نام مشكل دارم!
2 من با ارسال مقاله مشكل دارم!
3 زبان مقالات ارسالی چیست ؟
4 در قبال هزینه پرداختی چه مواردی به پژوهشگران تحویل می گردد؟ آیا تمام نویسندگان بایستی هزینه بپردازند؟
5 در صورت شرکت در همایش یا پذیرش مقاله، نحوه پرداخت هزینه های ثبت نام چگونه است؟
6 آیا نویسندگان همکار گواهینامه دریافت می کنند ؟
7 هر نویسنده مقاله مجاز به ارائه چند مقاله به این کنفرانس است؟
8 روند پذیرش و چاپ مقاله چگونه است؟
9 مقاله را از چه طریقی بایستی برای کنفرانس ارسال نمود؟ ازطریق ایمیل یا سامانه کاربران؟ چگونه؟
10 آیا نویسندگان مقالات می توانند پس از ارسال مقالات آن را ویرایش نمایند؟ نحوه ویرایش مقالات چگونه است؟
11 آیا مقالات مروری نیز مورد پذیرش واقع می شوند؟
12 تعداد صفحات مقاله چقدر باید باشد؟
13 آیا جهت نوشتن و ارسال مقاله بایستی فرمت خاصی رعایت شود؟
14 آیا قبل از ارسال مقاله هزینه ای پرداخت می گردد؟ هزینه های کنفرانس به چه میزان است؟